Asiakaspalvelu

+358 3 534 0053

Revitax -pinnoiteshampoo 500ml

35,01 

SKU LAB12 Kategoria
Tuotekuvaus

Uuden sukupolven vaahtoava, sekä voiteleva Revitax neutraali pinnoiteshampoo pesee ja suojaa ajoneuvon yhdellä käsittelyllä, sekä muodostaa jopa neljä kuukautta kestävän kiillon ja suojan, myös pinnoittamattomalle autolle. Revìtax liukastaa pinnat, sekä kiinnittyy pintaan tehokkaasti, mikä antaa käsitellyille pinnoille näyttävän mikropallovedenhelmeilyn.

Revitax on erittäin suorituskykyinen ja taloudellinen tuote, koska sitä voi laimentaa jopa 1:100-150. Revìtax poikkeaa markkinoiden muista tuotteista, koska se sisältää seoksen liuotettuja siloksaaneja, jotka antavat tehokkaan tarttumisen ajoneuvon pintaan. Tämä erikoisominaisuus luo hyvän suojan ilmakehän saasteita, sekä kemikaaleja ja linnunjätöksiä vastaan. Vaikka Revitax puhdistaa pintoja hyvin, niin silti sen neutraali koostumus on vaha/pinnoiteturvallinen, koska pH on neutraali (pH-arvo 7, 20 °C lämpötilassa).

KÄYTTÖOHJE: Ajoneuvoissa, joita ei ole suojattu pinnoitteilla, laimenna Revitax veteen noin 1:100. Pinnoitetuille tai vahatuille ajoneuvoille laimenna noin 1:150 .  #REVÌTAX-, #BENEFÌCIA- ja #CUPÌDO kuuluvat rakenteeltaan samaan tuoteperheeseen ja sen vuoksi voit kerrostaa näitä kaikkia suoja-aineita keskenään, jos haluat supersuojata ajoneuvosi ylimääräisellä kiillolla. Maksimisuoja saavutetaan kahdeksan tunnin kuluttua ajoneuvon käsittelystä.

Vaihe 1

Laimenna suositellulla laimennussuhteella, jolloin voit levittää kemikaalin koko ajoneuvolle yhdellä kertaa, jos pinnat eivät pääse kuivumaan. Jos pinnat voivat kuivua ennen loppuhuuhtelua, niin käsittele alue kerrallaan.

Vaihe 2

Pese ajoneuvo pesuhanskalla tai -pesusienellä.

Vaihe 3

Huuhtele lopuksi pinnat huolellisesti vedellä

 

Suojaa ja elvyttää

Itsepuhdistava

VDS-sertifioitu

 

 

 

 

 

 

 

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Turvalausekkeet

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin

P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

P501 Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.